Pravidla

„Fasáda roku“ je veřejná soutěž, jejímž cílem je vyhodnotit kvalitně a zdařile realizovaná stavební díla z hlediska fasádního pláště, dokončená v roce 2021, 2022, max. do 01/2023 na území České republiky.

Vyhlašovatel: 
BAUMIT, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
250 01 Brandýs nad Labem

Soutěžní podmínky

1. POROTA

Vyhlašovatel jmenuje před vyhlášením soutěže odbornou porotu. Úkolem poroty je na základě objektivních kritérií vyhodnotit vítězné práce z děl přihlášených do soutěže. Členové poroty svou účastí v porotě potvrzují souhlas s pravidly soutěže a zavazují se k jejich respektování. Předseda poroty je volen členy poroty hlasováním. Návrh na předsedu poroty předkládá porotě vyhlašovatel soutěže. Předseda poroty řídí zasedání poroty a zastupuje porotu navenek.

1.1. Odborná porota:
Ing. arch. Mga. Juraj Sonlajtner
Ing. arch. Zdeněk Havlík
Ing. arch. Jura Bečička
Ing. Vítězslav Dvorský
Ing. Václav Krampera 
Ing. Vít Ševčík
Ing. arch. Jiří Harant

2. ČINNOST SEKRETARIÁTU ODBORNÉ POROTY

Sekretariát poroty přijímá soutěžní práce, připravuje podklady pro jednání poroty a pořizuje zápisy o jejím jednání. Zápis obsahuje datum a místo konání zasedání poroty, seznam přítomných členů, případně seznam pozvaných hostů a expertů, obsah jednání a učiněné závěry a rozhodnutí. Odlišné názory členů poroty při hlasování se na přání členů poroty zaznamenávají do zápisu. Součástí zápisu je prezenční listina s podpisy zúčastněných členů poroty. Protokol o rozhodnutí poroty, týkající se výsledků soutěže, obsahuje datum a místo jednání poroty, rozhodnutí poroty, seznam zúčastněných členů poroty. Protokol o rozhodnutí poroty podepisuje předseda poroty, v jeho nepřítomnosti pověřený předsedající.

3. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

3.1. Soutěž je vyhlášena jako veřejná dvoukolová.
3.2. Podmínkou účasti v soutěži je realizace a dokončení přihlášeného stavebního díla v roce 2021, 2022, max. do 01/2023
3.3. Na díle, jež je předmětem přihlášky do soutěže, musí být použity materiály značky Baumit.
3.4. Soutěž je vyhlášena v těchto soutěžních kategoriích:

 • Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD)
 • Novostavba nebytového objektu
 • Rekonstrukce 
 • Rekonstrukce historického objektu

3.5. Soutěže se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby, jejichž přihláška a přihlášené dílo není v rozporu s vyhlášenými pravidly soutěže. Přihlašovatelem díla může být jednotlivec (architekt/ projektant, investor či realizátor) nebo organizace, která se přímo podílela na návrhu nebo realizaci přihlášeného díla – projektová či architektonická kancelář, investorská organizace, vlastník objektu, stavební firma apod.
3.6. Přihlašovatelem díla do soutěže nesmí být člen odborné poroty ani jeho rodinný příslušník. Do soutěže nebude přijata ani přihláška objektu, na němž se podílela architektonicky či projektově firma, ve které člen poroty působí. Ze soutěže jsou vyloučeni i zaměstnanci BAUMIT, spol. s r.o.
3.7. Dílo může být přihlášeno pouze jednou přihláškou. Pokud bude dílo přihlášeno vícekrát, musí se všichni přihlašovatelé na výzvu vyhlašovatele dohodnout na způsobu rozdělení případné výhry. Dohoda v písemné formě musí být podepsána všemi přihlašovateli a musí být doručena do sekretariátu soutěže do 14 dnů od výzvy, nejpozději však do termínu uzávěrky soutěže.
3.8. Poskytnutá dokumentace oceněných nebo odměněných stavebních děl se stává majetkem vyhlašovatele s právem publicity a výstavní prezentace. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn přihlásit dílo případně do mezinárodní soutěže Life Challenge v rámci skupiny Baumit International.
3.9. Na fotodokumentaci, ke které se vztahují autorská práva, je přihlašovatel povinen písemně upozornit sekretariát soutěže a zároveň je povinen zajistit od majitele fotodokumentace právo snímky prezentovat.
3.10. Pokud by předložená dokumentace nebyla vhodná ke kvalitní propagaci díla, je vyhlašovatel oprávněn vyzvat přihlašovatele k doplnění kvalitní fotodokumentace, nebo dílo pro nedostatek či nekvalitní podklady vyřadit.
3.11. Vyhlašovatel je oprávněn doplnit přihlášku o další podklady, např. o kvalitní profesionální fotografii objektu.
3.12. Přihlašovatel je povinen informovat o své účasti v soutěži všechny subjekty uvedené v přihlášce.
3.13. Přihlašovatel díla je povinen poskytnout vyhlašovateli pouze ověřené a pravdivé informace. Pokud porota shledá nesrovnalosti v poskytnutých údajích, může přihlášené dílo diskvalifikovat.
3.14. Vyhlašovatel není odpovědný za správnost údajů uvedených přihlašovatelem v přihlášce.
3.15. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zařadit přihlášené dílo do kategorie, která se s přihlášeným dílem shoduje v nejvíce parametrech.

4. OBSAH PŘIHLÁŠKY

4.1. Přesný název přihlašovaného stavebního díla.
4.2. Zařazení přihlašovaného díla do jedné z vyhlášených a výše uvedených soutěžních kategorií.
4.3. Přesnou adresu přihlášeného díla.
4.4. Jméno nebo název přihlašovatele, u podnikatelských subjektů IČO, jeho přesnou adresu a kontaktní spojení (tel., e-mail). Definovaný vztah přihlašovatele k dílu.
4.5. Identifikaci všech realizátorů přihlašovaného stavebního díla (jméno investora/majitele, projektanta/architekta, název provádějící firmy, apod.).
4.6. U rekonstrukcí jméno původního autora (architekta/projektanta) přihlašovaného stavebního díla, pokud je znám.
4.7. Přesné datum zahájení a dokončení stavby (dokončení stavby v roce 2021, 2022, max. v 01/2023 je podmínkou).
4.8. Specifikace použitých materiálů či systémů zn. Baumit s dokumenty potvrzujícími použití těchto materiálů

 • Kompletní tepelněizolační systém Baumit,
 • Baumit omítkový systém, vč. konečných povrchových úprav Baumit,
 • Sanační omítkový systém Baumit Sanova, Baumit NHL, vč. konečných povrchových úprav Baumit.

4.9. Fotodokumentaci objektu (stavebního díla) v digitální podobě v kvalitě min. 300 dpi ve formátu „jpg“ nebo „tiff“:
a) Min. 1 foto každé viditelné strany fasády objektu čelním pohledem (např. u samostatně stojícího objektu min. 4 fotografie). Fotodokumentaci je možné doplnit o fotografie z jiných stanovišť, které charakterizují objekt.
b) Min. 2 fotografie detailů, a to:

 • detail/-y struktury povrchové úpravy fasády
 • detail kontaktu s terénem,
 • detail styku s výplní otvorů (detail ostění),
 • detail návaznosti fasády na střešní plášť,
 • případně další charakteristické detaily.

c) Je vhodné přiložit i fotografii, ze které je zřejmý celkový vzhled objektu i ve vztahu k okolí.
d) U rekonstrukcí je podmínkou přiložení fotografií stavu objektu před zahájením rekonstrukce a po jejím dokončení.
e) Maximální rozsah fotodokumentace je 10 fotografií.

4.10 Stručný popis stavebního díla v českém jazyce, min. 100, max. 2300 znaků (písmen) včetně mezer. Popis by měl být dodán architektem/projektantem nebo investorem/majitelem. Zvláštní zřetel je třeba klást na fasádu a možnosti její realizace, přičemž je vhodné krátce popsat zadání a přání investora, záměr a filozofii architekta a případné zvláštnosti během realizace stavby a příp. přínos stavební firmy.

5. PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlásit se do soutěže Fasáda roku 2023 lze pouze elektronicky na adrese www.baumit.cz v sekci O společnosti, kategorie Fasáda roku. V části pro přihlášení do soutěže vyplní soutěžící elektronický formulář a vloží požadovaná data včetně fotodokumentace dle návodu. Vyplněním přihlašovacího formuláře na webové stránce stvrzuje zároveň soutěžící souhlas se zněním soutěžních pravidel.

6. PRŮBĚH SOUTĚŽE

6.1. Soutěž bude vyhlášena na webových stránkách www.baumit.cz.
6.2. Datum zahájení přijímání přihlášek: 1. 9. 2022
6.3. Na základě zveřejněných podmínek soutěže přihlásí oprávněné osoby stavební díla do soutěže.
6.4. Datum ukončení přijímání přihlášek: 31. 1. 2023.
6.5. Po ukončení přijímání přihlášek provede sekretariát soutěže kontrolu úplnosti přihlášek a splnění podmínek pro přihlášení do soutěže. Po ukončení kontroly budou členové poroty vyzváni, aby se elektronicky přihlásili na webových stránkách soutěže a bude vyhlášena volba nominací v jednotlivých kategoriích. Porota soutěže přihlášená stavební díla posoudí a vybere z každé ze soutěžních kategorií 3 díla, která budou nominovaná do finálního výběru. Porota bude posuzovat soutěžní díla dle následujících kritérií: celkový dojem, řemeslné a materiálové zpracování fasády, použití inovativních materiálů a technologií s cílem ohodnotit a upozornit na výjimečné řešení fasád objektů, které se mohou stát inspirací pro širokou stavební veřejnost. Nominace bude probíhat elektronicky na webových stránkách soutěže. Každý člen poroty ohodnotí 3 vybraná díla body. Nejvýše oceněné dílo obdrží 3 body, druhé v pořadí 2 body a třetí v pořadí 1 bod. První tři stavební díla, která získají nejvyšší počet bodů, postoupí do finále. Pokud by došlo k rovnosti bodového ohodnocení, rozhoduje větší počet umístění na prvním místě (á 3 body) nebo dále větší počet umístění na druhém místě (á 2 body 6.7. Konečné rozhodnutí poroty o vítězných dílech bude učiněno na společném jednání. Členové poroty mezi sebou vyberou předsedu poroty, který bude řídit její jednání. V každé ze soutěžních kategorií porota vybere z nominovaných děl vítěze příslušné kategorie. Druhé a třetí pořadí se nevyhlašuje. V případě, že se společného jednání nebude moci zúčastnit vybraný člen poroty, bude vyzván k účasti náhradník, který bude jmenován vyhlašovatelem.
6.8. Vítězná díla v jednotlivých soutěžních kategoriích budou veřejně vyhlášena na společenském večeru, uspořádaném dne v roce 2023, termín bude upřesněn na webových stránkách soutěže.
6.9. Vyhlašovatel je oprávněn zdařilou přihlášku postoupit do mezinárodního kola soutěže, kterou pořádá mateřská společnost vyhlašovatele pod názvem „Life Challenge“. Podrobnosti na www.baumit.cz.

7. CENY

7.1. Vítězná díla v jednotlivých soutěžních kategoriích budou oceněna finanční odměnou:

Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD)

50.000,- Kč

Novostavba nebytového domu

50.000,- Kč

Rekonstrukce  

50.000,- Kč

Rekonstrukce historického objektu

50.000,- Kč

7.2. Cena osobností
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo přizvat pro udělení zvláštního čestného uznání porotu osobností. Soutěžní práci, kterou vyhodnotí porota osobností jako nejlepší dílo soutěže, obdrží čestné uznání jako Cenu osobností.
7.3. Čestné uznání za výjimečnou texturu fasády
Vyhlašovatel soutěže si dále vyhrazuje právo ohodnotit čestným uznáním objekt nebo objekty, které jsou výjimečné pojetím a zpracováním povrchové úpravy fasády - její strukturu, kombinaci kreativních technik a architektonickým působením.
7.4. Ceny udělené v soutěži budou fyzickým osobám podle § 36 odst. 2) písm. l) zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu, která bude vyhlašovatelem podle § 233 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

8. PREZENTACE OCENĚNÝCH DĚL

Vítězná díla budou podle uvážení vyhlašovatele soutěže prezentována ve veřejných médiích. Tato prezentace může obsahovat informaci o použití materiálů značky Baumit, jméno investora, architekta, autora projektu, realizátorů apod.

9. ŘEŠENÍ PŘÍPADNÉHO SPORU

Veškeré případné spory vzniklé v průběhu soutěže jsou účastníci soutěže povinni řešit zásadně smírnou cestou do 14 dní od vyhlášení výsledků soutěže. Nedojde-li ke smíru v této lhůtě, rozhodčím institutem pro případ sporu je vyhlašovatel soutěže, do jehož rukou je třeba podat písemné podání do 7 dnů. Vyhlašovatel rozhodne spor bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od podání. Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.

BAUMIT, spol. s r.o.,
Brandýs nad Labem, září 2022