Fasáda roku 2008

FASÁDA ROKU 2008 zná své vítěze

9. ročník soutěže Fasáda roku 2008 zná své vítěze a oceněné projekty. Svědkem a místem slavnostního vyhlášení výsledků se 2. dubna 2009 stala „zlatá kaplička“ – Národní divadlo v Praze. Vítěze a oceněné z 259 přihlášených prací vybírala sedmičlenná odborná porota v čele s prorektorem Fakulty architektury ČVUT DOc. Ing. Miloslavem Pavlíkem, CSc.

Porota převzala od sekretariátu soutěže k závěrečnému hodnocení všech 259 soutěžních prací, které splnily všechna veřejně vyhlášená kritéria – podmínky soutěže, mezi které patřilo dokončení realizace v roce 2008. Porota pak stavby hodnotila ve dvou postupně vyřazovacích kolech, z nichž do závěrečného hodnocení postoupilo všech 259 prací. Těm každý člen poroty přidělil body od 1 pro nejlepší do 9 pro nejhorší. Po stanovení pořadí pak porota zdůvodnila výběr vítězných prací krátkým komentářem, který spolu s přehledem vítězných a oceněných uvádíme dále.

Fasáda roku je veřejná soutěž, jejímž cílem je vyhodnotit kvalitní a zdařile realizovaná stavební díla z hlediska fasádního pláště. S oceněním v jednotlivých kategoriích je spojeno také finanční ohodnocení. Přehled i ukázky oceněných, nominovaných a všech dalších přihlášených prací naleznete na www.fasadaroku.cz.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Kategorie – NOVOSTAVBA

1. cena
Obytný soubor SLATINKA, Praha 10 – 1. etapa
Za přesvědčivé považovala porota snahu autora o ztvárnění poměrně jednoduché a masivní hmoty bytových domů zvolenými architektonickými detaily. Celá koncepce je podpořena vhodným materiálovým a barevným řešením jednotlivých fasádních prvků. Rozsáhlé fasádní plochy jsou nápaditou mozaikou okenních otvorů. Vylehčení výrazu je dosaženo i prolomením hmoty jednotlivých budov.
Architekt: Atelier Masák a Partner
Prováděcí firma: ATIZ, spol. s r.o., Jesenice
Investor: Slatinka s.r.o., Praha

2. cena
CORNLOFTS Šaldova, Praha 8, objekt NCB

Porota vyhodnotila tento návrh za progresivní použití zateplovacího systému Baumit Mineral v kombinaci s předsazenými posuvnými skleněnými tabulemi. Tato kombinace znásobí účinky tepelně-technické chrakteristiky budov. Kladně porota hodnotí docílení jednoduchého výrazu proměnlivým účinkem v čase.
Architekt: Baumschlager Eberle P.ARC ZT GmbH, Wien
Prováděcí firma: ATIZ, spol. s r.o., Jesenice
Investor: VK Karlín a.s., Praha

3. cena
Bytové domy Praha14 - Hostavice
Tento soutěžní návrh představuje soudobou velice kvalitní architekturu bytových viladomů. Fasádní i hmotové kompozice dovolují budovám proměny při dodržení stejného principu. Barevná kombinace a kvalitní provedení harmonizuje s přesvědčivým názorem na řešení otvorů pro okenní výplně.
Architekt: Atelier P.H.A., s.r.o., Praha 8
Prováděcí firma: Atelier P.H.A.,s.r.o., Praha 8
Majitel: Společenství vlastníků objektu

Kategorie – REKONSTRUKCE

1. cena
Severočeská galerie výtvarných umění v Litoměřicích

Porota se po podrobném hodnocení kategorie rozhodla udělit 1. cenu Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích za citlivou volbu tónů a barvy ostění. Přesvědčivý je celkový výraz fasády tvořený řadou oken, vhodně doplněný světlými tóny omítky. Hodnoceno je velice kvalitní provedení výplní všech otvorů jakož i drobných detailů.
Architekt: B.Maršík-ANE, Chotěšov
Prováděcí firma: HERKUL a.s.., Most-Vtelno
Investor: Ústecký kraj

2. cena
KOSTEL SV. JANA, ŽICHLÍNEK

Porota se dále rozhodla udělit dvě druhé ceny, a to rekonstrukci farního kostela sv. Jana v Žichlínku za zdařile provedené sanace fasádního zdiva včetně oprav a nových omítek. Vertikální výraz kostela byl podpořen zvýrazněním barevného odlišení prvků portálu a věže. Užity jsou jemné odstíny světlých barev.
Architekt: arch.Kokeš
Prováděcí firma: Pavel Dařílek s.r.o., Žichlínek
Investor: Římskokatolická církev

Synagoga v Turnově
Porota udělila cenu za symbiózu jednoduchého architektonického výrazu fasády s tradičním řešením tvarosloví střech. Velice příznivě byla hodnocena úprava vnitřních prostorů, která rovněž využívá materiálové základny firmy Baumit. Třebaže tato profesionálně provedená rekonstrukce stavby poměrně malého objemu nenarušuje ale naopak zdůrazňuje chrakter staveb Židovské čtvrti. Celkový výraz je umocněn symbolicky ztvárněnými kovářskými výrobky.
Architekt: Profes projekt, s.r.o., Turnov
Prováděcí firma: Status, a.s., Turnov
Investor: Město Turnov

3. cena
nebyla udělena

Kategorie – REKONSTRUKCE PANELOVÉHO DOMU

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, Praha 3 - Žižkov
Za nejúspěšnější revitalizaci domu, vybudovaného v prefabrikované technologii, považovala porota Dům s pečovatelskou službou v Praze 3. Komplexní úpravu umožnila postupná etapizace jednotlivých částí, z nichž každá má odlišnou výrazovou charakteristiku. Tepelně izolační systém je kombinován s novými okny, které ruší monotónnost a vytváří tak charakteristiku městského intravilánu. Na fasádě dalšího bloku je neobvyklé a přesvědčivé řešení oken, osazených do prostorových rámů, tvořících plastický výraz fasády.
Autoři rekonstrukce věnovali finanční odměnu obecně prospěšné společnosti Envi-A o.p.s., která se věnuje podpoře a rozvoji vzdělanosti a ekonomické, sociální a kulturní adaptabilitě dětí.
Architekt: MS Architektura a design, s.r.o., Praha
Prováděcí firma: ARCUS-Růžička, s.r.o, Praha 3
Investor: SKM Praha 3

Zvláštní cena „RODINNÝ DŮM“ v kategorii NOVOSTAVBA:

RODINNÝ DŮM S ORDINACÍ ŽENSKÉHO LÉKAŘE, Opava
Při hodnocení tohoto soutěžního návrhu bylo oceněno hmotové řešení novostavby, které navazuje na konstruktivistické tradice české meziválečné architektury. Dům je přesvědčivý vytvořeným kontrastem parterové a nadstavbové části. Zatímco v parteru zdůrazňuje horizontální charakter, předsazená hmota zjišťuje propojení interiéru a exteriéru velkoplošnou transparentní plochou. Kladně porota hodnotila kvalitní provedení použitého omítkového systému střízlivých barev a detailů.
Architekt: Ateliér 38 s.r.o., Ostrava
Prováděcí firma: WINRO, s.r.o., Velké Hoštice
Investor: MUDr. Petr Herman a Iveta Hermanová

Zvláštní cena „RODINNÝ DŮM“ v kategorii REKONSTRUKCE:

VILA U SLUNEČNÍCH LÁZNÍ Jablonec n. Nisou
Porota považovala za velmi pozitivní fakt, že zachovává podstatné rysy původní stavby a zdařile řeší zateplení domu v kombinaci omítnuté části s částí ve variantě dřevěného ob- kladu. Kladně porota hodnotila i architektonickou kompozici otvorů a citlivě řešený detail ostění.
Architekt: Mgr. Lukáš Rudolf
Prováděcí firma: Brick & Cotto experts s.r.o., Jablonec n.N.
Investor: Tomáš Hnídek

CENA MEDIÁLNÍCH PARTNERŮ

Oprava fasády domu Jindřicha z Lipé č.p. 113 v České Lípě
Mediální porota ocenila použití kompletního fasádního systému Baumit vč. zateplení. Fasádní omítky jsou z hlediska členitosti historického objektu velmi dobře zpracovány, zejména v případě detailů dokazují řemeslnou zručnost. Provedení zateplovacího systému muselo být velmi náročné v souvislosti se zhotovením dekorativních štuků. Celkový výraz rekonstrukce je nenápadný a střízlivý, ale o to výstižnější z hlediska výsledného dojmu.
Architekt: Ing. Z. Bříza
Prováděcí firma: Mistav-CL s.r.o., Česká Lípa
Investor: Město Česká Lípa

CENA ŘEDITELE SPOLEČNOSTI BAUMIT

SANACE PANELOVÉHO DOMU, Štúrova 1701/55, Praha 4
Cenu udělil ředitel společnosti Baumit za monumentální a vkusné řešení sanovaného panelového věžáku, který rekonstrukcí nepopírá svůj prefabrikovaný původ, ba naopak jeho futuristickými rysy a barevným řešením vhodně zapadá do trendů dnešní architektury.
Architekt: ing. Arch B. Strádal – MCT
Prováděcí firma: Trigema Building, a.s., Praha
Investor: SVJ domu Štúrova 1701/5, Praha 4

CENA VEŘEJNOSTI„www-open“

ADMINISTRATIVNĚ-SKLADOVÁ BUDOVA VESKOM spol. s r.o., PRAHA 10
Do hlasování se mohla zapojit i veřejnost a prostřednictvím www.fasadaroku.cz poslat svůj hlas přihlášenému objektu napříč všemi kategoriemi. Vítězem „www-open“ s největším počtem hlasů se letos stala novostavba Administrativně-skladové budovy a školícího centra aplikací tepelných čerpadel VESKOM spol. s r.o. v Praze 10, Dolnoměcholupské ulici.
Architekt: IMS BAU, s.r.o
Prováděcí firma: ATELIER 6, s.r.o.
Investor: VESKOM, spol. s r.o.

Spoluvyhlašovatelé soutěže Fasáda roku 2008:
Fakulta architektury ČVUT Praha
Fakulta stavební ČVUT Praha
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Český svaz stavebních inženýrů
Obec architektů
Vydavatelství Business Media CZ
Vydavatelství JAGA
Vydavatelství Economia

Mediální partneři:
časopisy
Materiály pro stavbu
Můj dům
ASB
HOME
STAVITEL

VÍCE INFORMACÍ A OBRAZOVÉ PODKLADY:
Jana Mikešová
mob.: +420 724 557 352
tel.: +420 326 900 404
fax: +420 326 900 439
e-mail: j.mikesova@baumit.cz